Pažymėdamas (-ama) šią varnelę, aš sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir studijuoju, bei Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius) paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu pagal 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nuostatas.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM (Sodra), Lietuvos Respublikos Užimtumo tarnybos prie SADM (darbo biržos), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM, mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijavau ir studijuoju, iš kitų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu. Man yra žinoma, kad Valstybinis studijų fondas gali mano asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB "Creditinfo Lietuva" ir aš sutinku, kad šie duomenys būtų teikiami.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Esu informuotas (-a), kad duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Valstybiniame studijų fonde vykdo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Grita Sabaitė, tel. (8 5) 262 9589, el. p. grita.sabaite@vsf.lt.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai - L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.

Esu informuotas (-a), kad pateikti asmens duomenis yra privaloma, šį reikalavimą nustato šiame sutikime nurodyti teisės aktai. Nepateikus asmens duomenų, Valstybinis studijų fondas negalės man skirti, išmokėti ir administruoti paskirtos valstybės remiamos ir/ar valstybės paskolos.

Mano asmens duomenys saugomi 10 metų po valstybės ir/ar valstybės remiamų paskolų grąžinimo, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato ilgesnį dokumentų saugojimo terminą.