PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad pateikus šį prašymą, Valstybinis studijų fondas (kodas 191722967, buveinės adresas: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius, el. p. fondas@vsf.lt ) (toliau – Fondas) tvarkys Jūsų asmens duomenis. Pateikdamas šį prašymą, patvirtinate, kad su asmens duomenų tvarkymu sutinkate.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Fonde vykdo Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Meigienė, tel. +370 5 205 39 63, el. p. kristina.meigiene@vsf.lt.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi valstybės garantijos valstybės remiamoms paskoloms suteikimo ir administravimo tikslu pagal Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas.

Fondas tvarkys Jūsų asmens duomenis, kuriuos pats (pati) nurodėte prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose.

Taip pat, siekdamas įvertinti Jūsų atitiktį Apraše nustatytiems kriterijams valstybės remiamai paskolai/valstybės garantijai gauti, paskolų palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti (jei to prašėte savo prašyme), bei administruoti valstybės garantiją ir palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis (jei su kredito įstaiga sudarysite paskolos sutartį ir bus priimtas sprendimas apmokėti Jūsų paskolos palūkanas valstybės lėšomis) taip pat nagrinėti Jūsų prašymus atleisti nuo paskolos grąžinimo bei atidėti paskolos grąžinimo terminą, Fondas toliau nurodytuose šaltiniuose tikrins, gaus ir tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis:

  1. asmens duomenis, kaupiamus mokslo ar studijų institucijoje, kurioje studijavote ar studijuojate, ar Studentų registre: asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie visas Jūsų studijas (studijų sutarties data ir numeris, studento ir studijų identifikavimo numeris Studentų registre, būsena, mokslo ir studijų institucijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, mokslo ir studijų institucijos padalinio pavadinimas ir kodas, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, studijų pakopa, studijų forma, kursas, numatoma studijų pabaigos data, studijų finansavimo šaltinis, už studijas mokama metinė ir rudens semestro kaina, suteiktų akademinių atostogų pradžios ir pabaigos datos, semestras, į kurį po akademinių atostogų studentas grįžo studijuoti, studijų pradžios, studijų pabaigos ir nutraukimo data, ar studentas išvyksta studijuoti pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis;
  2. asmens duomenis, kaupiamus Gyventojų registre: asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento numeris, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (jei ateityje teiksite Fondui prašymą atidėti paskolos grąžinimą, Fondas Gyventojų registre papildomai galės patikrinti Jūsų šeiminę padėtį ir nepilnamečių vaikų skaičių);
  3. asmens duomenis, kaupiamus Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje paskoloms administruoti: skolininko požymis, jo atsiradimo ir pasibaigimo data;
  4. asmens duomenis, kaupiamus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje: ar esate vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpis, sprendimo, kuriuo paskirta socialinė pašalpa, data (šie Jūsų duomenys bus gaunami ir Fonde tvarkomi tik tada, jei prašyme pažymėjote, kad esate vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą);
  5. asmens duomenis, kaupiamus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje: nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, laikotarpis, kurį galioja nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, sprendimo dėl neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo data, neįgalumą ar darbingumo lygį nustačiusios įstaigos pavadinimas (šie Jūsų duomenys bus gaunami ir Fonde tvarkomi tik tada, jei prašyme pažymėjote, kad turite teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, taip pat jei ateityje pateiksite Fondui prašymą atleisti Jus nuo paskolos grąžinimo);
  6. asmens duomenis apie sudarytas paskolų sutartis, kaupiamus kredito įstaigoje: paskolos gavėjo asmens kodas, paskolos sutarties numeris, data, paskolos grąžinimo pradžios ir pabaigos data, paskolos gavėjo studijų baigimo ar nutraukimo data, paskolos sutarties suma, paskolos ar jos dalies išmokėjimo data ir išmokėta suma, grąžintos paskolos įmokos (paskolos dalis, palūkanos) ir įmokų datos, pradelsta paskolos dalis ir palūkanos už sutartyse dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nurodytą laikotarpį. Taip pat kredito įstaigos teikia Fondui statistinę informaciją, kurios reikia ataskaitoms Finansų ministerijai rengti ir teikti: per ataskaitinį laikotarpį išduotų ir grąžintų paskolų sumą, per ataskaitinį laikotarpį sukauptų ir sumokėtų palūkanų sumą bei kitą paskoloms administruoti reikalingą informaciją. (šie Jūsų duomenys bus gaunami ir Fonde tvarkomi tik tada, jei su kredito įstaiga sudarysite valstybės remiamos paskolos sutartį).

Fondas keisis su Jums valstybės remiamą paskolą suteikusia kredito įstaiga aukščiau nurodytais Jūsų asmens duomenis, kurie reikalingi valstybės remiamoms paskoloms garantuoti ir administruoti.

Pranešame, kad Jūsų asmens duomenys, reikalingi valstybės remiamoms paskoloms administruoti, taip pat bus perduodami mokslo ar studijų institucijoms, kuriose studijavote ar studijuojate.

Fondas taip pat turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, kurių teisė gauti Jūsų asmens duomenis yra nurodyta teisės aktuose, pvz., ginčo atveju, Lietuvos administracinių ginčų komisijai, teismui, antstoliams, advokatams ir kt.

Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Fonde, reikalauti ištaisyti ar ištrinti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, reikalauti, kad šių duomenų tvarkymas būtų apribotas, teisę į duomenų perkeliamumą.

Informuojame, kad dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (85) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt

Pateikti asmens duomenis yra privaloma, šį reikalavimą nustato šiame pranešime nurodyti teisės aktai. Nepateikus asmens duomenų, Valstybinis studijų fondas negalės suteikti valstybės garantijos Jūsų prašomai paskolai/paskoloms.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi Fonde 10 metų po valstybės remiamų paskolų grąžinimo, išskyrus atvejus, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nustatytų ilgesnį šių duomenų dokumentų saugojimo terminą.